ייפוי כח מתמשך, ככל הנראה אחד המסמכים הכי חשובים שתחתמו עליהם בחייכם

ייפוי כוח מתמשך הנו הסדר המאפשר לאדם לתכנן את עתידו, ולקבוע מי ינהל את ענייניו כאשר לא יהיה מסוגל להבין בדבר, ללא מעורבות שיפוטית. מבחינה פרוצדוראלית ייפוי הכוח הינו מסמך אשר כולל את זהות מיופה הכוח וחלפיהם במידה וישנם. כמו כן, סמכותו של מיופה הכוח יכולה לכלול עניינים ברכוש, אישיים ורפואיים.

לייפוי כוח מתמשך ישנם כמה גורמים רלוונטים והם: מייפה הכוח, הממנה, מיופה הכוח, אדם מיודע, בית המשפט, עורך הדין אשר אמון על הכנת ייפוי הכוח והאפוטרופוס הכללי. על פי החוק על הממנה להיות בגיר ובעל כשירות. על פי הגדרות החוק “בעל כשירות” הוא מי שמסוגל להבין את המשמעות של מתן ייפוי כוח מתמשך, מטרותיו ותוצאותיו ואם הוא אדם עם מוגבלות, בהינתן התאמות לפי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.

חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות קובע הגבלות על זהותו של מיופה הכוח, מיופה הכוח, כמו הממנה, חייב להיות בגיר, אשר לו עצמו לא מונה אפוטרופוס ואין ייפוי כוח מתמשך תקף בעניינו. בנוסף לכך, לא ניתן למנות כמיופה כוח לעניינים רכושיים את האנשים הבאים, מי שהינו פושט רגל שלא ניתן לו הפטר או חייב מוגבל חמור, מי שנותן לממנה טיפול רפואי תמורת תשלום במישרין או בעקיפין, מי שמספק לממנה מגורים תמורת תשלום במישרין או בעקיפין. בחוק נקבע, כי מי שמונה למיופה כוח מטעמם של שלושה אנשים לא יוכל להתמנות למיופה כוח של אנשים נוספים כאשר החריג לכך הוא שבמידה שהממנה הרביעי במספר הוא קרובו של מיופה הכוח, ניתן יהיה לחרוג ממגבלת האנשים הקבועה בחוק.

ככלל עם חתימת ייפוי הכוח עוברות סמכויותיו של הממנה אל מיופה הכוח בכל העניינים המוזכרים בייפוי הכוח, כאשר החריגים לכך הם, איסור ביצוע פעולה שלפי מהותה או לפי דין על הממנה לבצע אישית, לדוגמה המרת דת, הצבעה בבחירות ומסירת ילד לאימוץ.

פעולות הדורשות הסמכה מפורשת בייפוי הכוח, מתן תרומות, מתנות או הלוואות עד לסכום של מאה אלף שקלים, פעולות משפטיות בסכומים של מאה אלף שקלים עד חמש מאות אלף שקלים, פעולות במוצר פנסיוני, טיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי.

פעולה הדורשת אישור פסיכיאטר, במקרה של כבילת רצון בנוגע לטיפול ואשפוז בבית חולים פסיכיאטרי נדרש גם הסבר פסיכיאטר וחתימה על נספח א’, בתקנות אשפוז עד ארבעים ושמונה שעות.

פעולות המצריכות אישור בית משפט מראש, עסקאות נדל”ן, עיזבון, מתן תרומות, מתנות או הלוואות מעל גובה של מאה אלף שקלים.

במידה שלא נתנה הסמכה מפורשת, פעולות משפטיות בגובה של מאה אלף שקלים, במידה שנתנה הסמכה מפורשת ניתן לבצע פעולות משפטיות עד לגובה של מאה אלף שקלים.

יודגש כי מיופה הכוח אחראי לנזק שגרם לאדם או לרכושו אך בית המשפט רשאי לפטור את המיופה מאחריות, כולה או מקצתה, במידה ומיופה הכוח פעל בתום לב וכוונותיו היו טובות כלפי אותו אדם. בנוסף לאמור לעיל, במידה והיה “פגם במינוי של מיופה הכוח” הוא לא ישא באחריות במידה שפעל בתום לב לפי הוראות בית המשפט או קיבל את אישורו של בית המשפט בין אם טרם ביצוע פעולה ובין אחריה. מיופה הכוח יכול לסיים את תפקידו באחת משתי דרכים, ביטולו של ייפוי הכוח או פקיעתו של ייפוי הכוח.

בית המשפט לענייני משפחה בבאר שבע פסק את אחד מפסקי הדין הראשונים בעניין פקיעתו של ייפוי כוח מתמשך וזאת לאחר שהוגשה בקשה לביטול ייפוי כוח מתמשך בהתאם להוראותיו של סעיף 32 יט’ לחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופוסות, החוק. במקרה הנדון אב לשמונה ילדים, “הממנה”, מינה את אחד מבניו, “מיופה הכוח”, לשמש כמיופה כוח מטעמו וייפוי הכוח המתמשך הופקד על ידי עורך דין במרשם האפוטרופוס הכללי. לאחר הפקדת ייפוי הכוח מסר מיופה הכוח הצהרה כי אביו אינו מסוגל לדאוג לענייניו הרכושיים האישיים והרפואיים ולהצהרה זו צירף תעודת רופא אשר נחתמה על ידי פסיכיאטר.

כמה ימים לאחר מסירת ההצרה מסר הממנה הודעה לאפוטרופוס הכללי לפיה הוא מבקש לבטל את מסמך ייפוי הכוח המתמשך וטען כי לא נאמר לו על מה חתם ולא הוסברו לו ההשלכות של ייפוי הכוח המתמשך עליו חתם. בעקבות ההודעה, הודיע האפוטרופוס הכללי למיופה הכוח על ביטול מסמך ייפוי הכוח המתמשך. מבחינה משפטית המקרה מעניין ביותר וזאת בשל העובדה שלאחר בדיקה נוספת שנערכה במרשם האפוטרופוס הכללי עלה כי מסמך ייפוי הכוח המתמשך כלל “סעיף כובל” בהתאם לס’ 32 כ”ג (ד) לחוק אשר מנע מהממנה לבטל את ייפוי הכוח המתמשך שעה שנכנס לתוקף. משכך, נשלחה הודעת תיקון אודות ביטול הייפוי והשבת המצב לקדמותו, בו ייפוי הכוח המתמשך תקף.

בבית המשפט טען הממנה כי ייפוי הכוח המתמשך נחתם על ידו כתוצאה ממרמה מצד בנו, מיופה הכוח. לטענתו, בנו הטעה אותו וגרם לו לחתום על מסמכים לאחר שעבר טיפולים כימותרפיים וגרם לו להאמין שהסיבה שבגינה הגיעו אל משרדו של עורך הדין היא לצורך חתימתו על מסמכים שלטענת בנו נדרשת לצורך שעות נוספות של מטפלת מטעם הביטוח הלאומי. לטענת הממנה, שעה שנודע לו על קיומו של ייפוי הכוח, על ידי הודעה שקיבל מהאפוטרופוס הכללי, מיהר להגיש בקשה לביטולו של ייפוי הכוח המתמשך.

כתוצאה מבקשת הביטול שלח הבן אל האב “מכתב פרידה”. בנוסף לכך טען האב כי הנו אדם שאומנם חולה אונקולוגית, אך הוא בריא מבחינה שכלית וקוגניטיבית ומשכך, לא התקיים התנאי לכניסה לתוקף של ייפוי הכוח המתמשך בהתאם להוראות חוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות.

הבן טען כי אביו חתם על ייפוי הכוח בדעה צלולה ומאחר שצפה פני עתיד והיה מודע לכך ששאר ילדיו של האב, כלומר אחיו, יפעלו לביטול ייפוי הכוח המתמשך דאג להכניס סעיף כובל. הבן הוסיף וטען כי שלח את “מכתב הפרידה” לאביו שעה שהיה מצוי בסערת רגשות, אולם משקיבל את המכתב השני של האפוטרופוס הכללי בדבר היות ייפוי הכוח בתוקף ולאחר שיחתו עם אביו, ביקש להמשיך ולטפל באביו כבראשונה. האפוטרופוס הכללי אשר היה אחד מן המשיבים לבקשה, טען כי שעה שיש הסדר כובל בייפוי הכוח המתמשך רק בית המשפט רשאי לבטל את ייפוי הכוח.

לבסוף, בית המשפט קבע כי ייפוי הכוח פקע לאחר שמיופה הכוח שלח לממנה “מכתב פרידה” וזאת על פי הוראת החוק אשר קובעת כי פקיעת תוקפו של ייפוי כוח מתמשך תחול כאשר מיופה הכוח הודיע בכתב לממנה כי הוא אינו מעונין לשמש כמיופה כוח.

 

צילום ארכיון: PIXABAY

בית המשפט על ההבדלים בין סעיף 32 כ”ג (ג) לחוק, אשר עניינו ביטול ייפוי כוח על ידי הממנה, לבין סעיף 32 כ”ב (5) לחוק, כאשר קבע כי בעוד שבמקרה של ביטול ייפוי כוח מתמשך בידי הממנה, החוק מאפשר לממנה לחזור בו מהודעת הביטול, תוך פניה לבית המשפט, הרי שאפשרות זו לא קיימת כאשר ייפוי הכוח פקע מכוח סעיף 32 כ”ב (5). ככלל, קיימת חובה על מיופה הכוח למסור את נכסיו של הממנה ואת כלל המסמכים הנוגעים להם לממנה או למי שקבע בית המשפט.

במידה שהממנה נפטר, כל עוד לא הוסמך גורם אחר כדין, מוסמך מיופה כוח לענייני רכוש להמשיך לטפל בתשלומים שוטפים ותשלום הוצאות אבלות לתקופה שלא תעלה על תשעים ימים, כאשר כל ביצוע פעולה חורגת מן הפעולות אשר מנויות בחוק מחויבת באישורו של בית המשפט.

לסיכום, ייפוי כוח הוא אופציה נהדרת שהולכת וצוברת תאוצה בשנים האחרונות, מדובר במתן אפשרות ממשית לאדם אשר מעוניין להבטיח ולתכנן את עתידו על ידי כך שיקבע מי ינהל את ענייניו כאשר לא יהיה מסוגל להבין בדבר, ללא מעורבות שיפוטית. חשוב להדגיש כי לא כל עורך דין מוסמך לערוך ייפוי כוח מתמשך ועל מנת לערוך ייפוי כוח מתמשך על עורך הדין לעבור הכשרה ייעודית כאשר רק לאחריה יהיה מוסמך על פי חוק לערוך ייפוי כוח מתמשך.

 

הכותב, אורי סלומון, עורך דין ומגשר בעל תואר שני במשפט ובריאות, עוסק בתחום הרשלנות הרפואית.

 

עו”ד אורי סלומון

אהבתם? שתפו >>

סקר חדשות NWS

האם על מכבי חיפה להשאיר את המאמן ברק בכר בכל מחיר?

כתיבת תגובה

האימייל לא יוצג באתר. שדות החובה מסומנים *

For security, use of Google's reCAPTCHA service is required which is subject to the Google Privacy Policy and Terms of Use.

I agree to these terms.

WP Twitter Auto Publish Powered By : XYZScripts.com
חזרה למעלה
דילוג לתוכן